Vriespriis

Vredeman de Vriespriis nei Villa Juliana yn Ljouwert

Menno Landstra nominearre foar de Vredeman de Vriesprijs 2011

Kommende freed wurdt de Vredeman de Vriespriis wer útrikt. Mei dizze foarmjouwerspriis wol de provinsje in ympuls jaan oan de fraach nei foarmjouwing yn ...

Priis foar Michaëlskoalle

De Michaëlskoalle yn Ljouwert hat dit jier de Vredeman de Vriespriis wûn. Fjouwer nominearren út 59 ynstjoerings wienen yn de race foar de priis.

Snappenburg de Vriesprijs 2013

De drie genomineerden voor de Snappenburg de Vriesprijs 2013 in Doesburg in beeld.

Vredeman de Vriesprijs 2003 - Ineke Ekkers (genomineerde)

Dynamisch portret van Ineke Ekkers, één van de genomineerden voor de Vredeman de Vries Prijs 2003. Concept, Regie Productie - Jenny Piso Camera en ...

GPTV: Vredeman de Vriesprijs voor Offingaburg

Gedeputeerde jannewietske de Vries heeft zaterdag de vredeman de vries Prijs uitgereikt aan GDA Architecten. Dit bureau kreeg de Friese Architectuurprijs ...

BW H | Vredeman de Vries Prijs 2009

Gedeputeerde J.A. (Jannewietske) de Vries heeft donderdag 19 november 2009 als juryvoorzitter van de provinciale Vredeman de Vriesprijs voor Vormgeving ...

Snappenburg de Vries-prijs Doesburg 2014

De vijf genomineerden van de Snappenburg de Vries-prijs in Doesburg voor 2014.

Vredeman de Vries Prijs 2003 - Koninklijke Tichelaar

Dynamisch portret 'Koninklijke Tichelaar', één van de genomineerden voor de Vredeman de Vries Prijs 2003. Ontwerpers - Jurgen Bey, Hella Jongerius en ...

Koningin Juliana op boekenbal (1961)

Koningin Juliana bezoekt het 26ste Boekenbal in het Amsterdamse Concertgebouw. Vergezeld door de wethouder A. de Roos wordt zij begroet door de heer ...

Helpportrait Doesburg 2013

Zaterdag 7 december werd voor de tweede maal Helpportrait Doesburg gehouden. Dit maal vanuit de Buurtacademie in Doesburg. Een vrijwilliger van de ...

Hjoed yn Hea!

Hjoed yn Hea! * De Wettertaxi fan Starum * De koaleboer fan Easterein.

Hallumers stimme 'dûbel'

Yn Hallum kinne minsken by it stimmen foar de Twadde Keamer tagelyk oanjaan by hokker gemeente se oanslute wolle. De enkête is in inisjatyf fan ...

Kennissessie schrijven van persberichten door Ingrid Kooijman en Richard Kok

De laatste kennissessie van netwerkvereniging Hanzegilde Doesburg op 19 juni 2013 ging over het schrijven van persberichten. De workshop-achtige sessie ...

Saskia Wiegand van Etos Doesburg over ondernemen in Doesburg

http://www.doesburgdirect.nl/ Saskia Wiegand is ruim 20 jaar actief bij Etos Doesburg. In dit videoportret vertelt ze over haar bedrijf, over samenwerken en over ...

K-rûte 12 oktober

Dizze wike yn de K-rûte: *Utrikking fan de Gouden Gurbes. *Menno Landstra is nominearre foar de Vredeman de Vries-priis foar foarmjouwing. *Klaas Kuiken ...

Hjoed fan 1 desimber 2012

Sinteklaas hat ek lêst fan krisis - Vredeman de Vriespriis foar foar Michaelskoalle - Johannes dinderet troch yn The Voice.

GPTV: Nynke-Rixt Jukema wint Vredeman de Vries-prijs voor Vormgeving

60 inzendingen in 3 categorieën. 6 genomineerden. 2 eervolle vermeldingen. 1 winnaar. Ik heb het over de Vredeman de Vriesprijs voor Vormgeving, die één ...

Offingaburg

Offingaburg in het terpdorp Hallum is een zorgcomplex met kwalitatief opmerkelijk fraaie architectuur.

Myn Domyn mei Eerde Beulakker fan 10 oktober 2007

Programmamakker: Halbe Piter Claus.

Easterein, doarpentocht.mp4

een mooi tochtsje yn en runom easterein. mei underoare een kiekje op it nije terrein bij de sportfielden. Ek is der nog een stikje fan Skrok te sjen. Prachtig mei ...

Jild foar âlde Fryske tsjerken

Mear as de helte fan de tsjerken yn behear by Stichting Alde Fryske Tsjerken kinne opknapt wurde. De stifting hat 39 tsjerken en foar 23 dêrfan hat de stichting ...